DYŻUR WAKACYJNY

Zasady korzystania z dyżuru wakacyjnego  w Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Kielcach obowiązujące w związku z częściowym uruchomieniem placówek oświatowych w okresie pandemii COVID-19

 

       W związku z sytuacją narzucającą ograniczenia w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców, przedszkola  samorządowe na terenie Miasta Kielce, będą pracowały w systemie ciągłym od 1 lipca   do 14 sierpnia 2020r.   Od 15 do 31 sierpnia przedszkola  nie będą przyjmowały dzieci.  Przedszkole organizuje opiekę tylko dla dzieci uczęszczających do danego przedszkola.                

       Dyrektorzy wszystkich przedszkoli przyjmują od rodziców swoich wychowanków zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych w terminie od 5 do 12 czerwca br.  w godzinach pracy placówki. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

 

       Ilość miejsc w przedszkolu dyżurującym określa dyrektor placówki wspólnie z organem prowadzącym biorąc pod uwagę  bieżące wytyczne przeciwepidemiczne GIS i MEN, zalecane dla przedszkoli dotyczące m.in. organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. Powyższe ustalenia  podaje się  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej przedszkola dyżurującego.

       Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują a charakter ich pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Ze względu na ograniczenie liczebności grup pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia  oraz służbach mundurowych.

 

W związku z powyższym Rodzice mają obowiązek:

  • Dokonać zgłoszenia (np. telefonicznego) do przedszkola dyżurującego w terminie ustalonym przez Organ Prowadzący przedszkole.  W obecnym  roku szkolnym   obowiązuje termin    05.06.2020r., – 12.06.2020 r.;
  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur;
  • Zapoznać się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzonymi  w  Przedszkolu Samorządowym nr 31  w Kielcach   w związku z częściowym uruchomieniem placówek oświatowych  w okresie pandemii COVID-19;
  • Wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola dyżurującego (1 egz.)  oraz upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby inne niż rodzice (1 egz.);   Wypełnić oświadczenie o wykonywaniu pracy zawodowej w okresie trwania dyżuru wakacyjnego  (dotyczy obojga Rodziców). Wypełnić oświadczenie covid (1 egz) W/w dokumenty należy pobrać z zakładki „Do pobrania” http://ps31.kielce.eu/content/do-pobrania

Wypełnione dokumenty dostarczyć  do  placówki do dnia  17.06.2020 r.

Rodzic dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny do placówki dyżurującej jest zobowiązany   do poniesienia pełnych kosztów związanych z pobytem dziecka   na dyżurze oraz terminowego ich uiszczenia.

Na opłatę składają się koszty pobytu dziecka ponad bezpłatny czas przebywania  w przedszkolu oraz opłata za wyżywienie. Wysokość opłaty za wyżywienie jest naliczana wg obowiązującej stawki w danym przedszkolu. Brak opłaty wniesionej w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym. O nieobecności dziecka w przedszkolu w kolejnych dniach, Rodzic jest zobowiązany powiadomić przedszkole dzień wcześniej.                         

W przypadku nie dopełnienia zawiadomienia, Rodzic jest zobligowany do uiszczenia opłaty z tytułu wyżywienia za dni nieobecności dziecka w placówce.                                                                                                        

Jolanta Ksel – dyrektor przedszkola