Innowacje pedagogiczne

Informujemy, ze w oddziale II „ Misie’’
Przedszkola Samorządowego nr 31 w Kielcach

realizujemy innowację pedagogiczną .                 
Na podstawie art. 41 ust 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. oraz § 4, pkt 1 rozporządzenia MENiS
z dnia9.04.2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
 i placówki
(Dz. U. nr 56 poz. 506  z późniejszymi zmianami) .

 1. Zatwierdza się realizację w cyklu 2-letnim innowację ,,Edukacja przedszkolna według Koncepcji
       Friedricha Froebla”
  opracowaną przez  Froebel.pl Sp z o. o., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Działalność innowacyjna rozpoczęła się z dniem 1 września 2015 roku i będzie obejmować dzieci
      z oddziału przez kolejne lata nauki, aż do zakończenia innowacji z końcem roku szkolnego 2016/2017.

 3. Innowacja ,,Edukacja przedszkolna według Koncepcji Friedricha Froebla”  dotycząca  
     wychowania  przedszkolnego jest prowadzona na zasadzie dobrowolności  pod kierunkiem  nauczycielki 
     Przedszkola Samorządowego nr 31 w Kielcach mgr Doroty Karyś.
4.  Prowadzenie innowacji nie narusza uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w
      zakresie ustalonym w ustawie, a także w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności koniecznych

 5. Dyrektor zapewnia warunki organizacyjne, kadrowe i materiałowe
       konieczne do prawidłowej realizacji innowacji.