RODO

Główne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 01.01.2019 r.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem (dalej ADO) jest Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach

Adres: ul. Dąbrówki 38, 25-631 Kielce

Kontakt: dyrektor@ps31.kielce.eu   ;  tel. 41-367-67-81

 1. Inspektor Ochrony Danych

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD)

Dane kontaktowe inspektora: 

Tomasz Olbratowski 

kontakt: iod@ps31.kielce.eu

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Kielcach dokonywane jest w określonych celach, zgodnie z prawem w ramach wskazanych poniżej sytuacji:

– wypełnianie obowiązku prawnego;

– dla niezbędnej ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;

– o ile jest to niezbędne dla wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

– uzyskania wyraźnej zgody danej osoby.

 1. Jako dane osobowe uznaje się wszelkie zgromadzone w Przedszkolu Samorządowym nr  31 w Kielcach zasoby informacyjne.
 2. Okres przechowywania (retencji) danych osobowych zależy od kategorii danych i może wynosić od kilku do kilkudziesięciu lat co wynika z przepisów prawa.
 3. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić na rzecz upoważnionych instytucji lub organów państwa jedynie na podstawie przepisów prawa.
 4. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Przedszkolu Samorządowym nr  31 w Kielcach mogą zwrócić się do ADO o:
 5. dostęp do treści swoich danych osobowych,
 6. sprostowania swoich danych osobowych,
 7. usunięcia swoich danych osobowych,
 8. ograniczenia swoich danych osobowych,
 9. przenoszenia swoich danych osobowych,
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 11. wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. ADO nie przetwarza danych osobowych poza Unią Europejską.
 13. Dane znajdujące się u ADO podlegają ochronie przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją.